Kursy językowe dla firm

... co dostaniecie w ramach umowy ...

W ramach kursu językowego dla firm, instytucji oraz osób prywatnych oferujemy:

  • przeprowadzenie analizy potrzeb językowych pracowników i pracodawcy zlecającego szkolenie;
  • ustalenie celu uczestnictwa w kursie językowym;
  • sprawdzenie obecnej znajomości języka;
  • dokonanie wstępnego podziału na grupy według poziomów zaawansowania, potrzeb oraz możliwości czasowych pracowników;
  • dobór odpowiedniego lektora (polski lub native speaker);
  • przygotowanie programu, który uwzględnia specyfikę firmy oraz potrzeby i cele pracowników;
  • dobór i zakup z 20 % zniżką podręcznika wiodącego;
  • opiekę metodyczną i stałe monitorowanie postępów kursantów a także właściwego przebiegu kursów;
  • przygotowanie raportów okresowych (przynajmniej jeden raz w semestrze) oceniających poznane słownictwo, postępy w mówieniu, rozumieniu tekstu pisanego, pisanie, rozumienie ze słuchu, gramatykę, odrabianie zadań domowych;
  • wystawienie zaświadczeń o ukończeniu kursu.

      

Z naszych usług skorzystali między innymi: